Category Archives: News

Inholland studenten doen onderzoek naar gebruik van eLink

Inholland studenten doen onderzoek naar gebruik van eLink

De studenten van de opleiding Logistiek en Economie van Hogeschool Inholland Haarlem hebben op Schiphol onderzoek uitgevoerd naar eLink. Dit systeem is gericht op een vergroting van de efficiency binnen de luchtvrachtsector door een verdere digitalisering. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de branchevereniging Air Cargo Netherlands (ACN) en onder begeleiding van het  lectoraat Airport en Aviation van de Hogeschool Inholland.

De studenten hebben een half jaar onderwijs genoten over het managen van het luchtvaart – en luchthaven bedrijf. Dit onderwijs is vormgegeven door middel van bedrijfsbezoeken, gastcolleges, games, het lesprogramma met bijbehorende literatuur, het onderzoek met een eindrapportage.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Wat is de weerstand bij de expediteurs tegenover het project eLink en hoe kan er een grotere acceptatie- en participatiegraad worden gerealiseerd?

ACN, KLM en de Schipholgroep hebben hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Ook de Douane, de Marechaussee, Cargonaut, DB Schenker, SmartLOXS, Aviapartner, Panalpina, Blue Crown en vele (andere) expediteurs hebben de studenten belangrijke informatie geleverd voor deze onderzoeksopdracht. De studenten hebben bij ongeveer 20 expediteurs interviews afgenomen.

In dit artikel vindt U de belangrijkste conclusies.


Wat is eLink?

eLink is een controlesysteem dat nagaat of de luchtvrachtafhandelaar op Schiphol zendingen zonder verdere formaliteiten aan kan nemen. Daarvoor moet onder andere de vrachtbrief digitaal verstuurd zijn, evenals de douaneaangifte per ECS digitaal. Door eLink te gebruiken, kunnen de expediteur en de afhandelaar zien of de Douane de vracht nog wil controleren. Door de koppeling van zendingsgegevens aan de vrachtpas worden expediteurs en afhandelaren in staat gesteld de interne processen verder te automatiseren. Zo wordt het mogelijk gemaakt om de zgn. baliewerkzaamheden volledig digitaal te laten plaatsvinden waardoor versnelling van dit proces gerealiseerd wordt.

Samen met andere eFreight systemen kan de gehele luchtvracht papierloos worden. De Air Waybill is al papierloos waar mogelijk. De transporteur gebruikt het eLink systeem en zijn ACN pas om de vracht over te dragen zonder dat daarbij nog documenten nodig zijn. Alleen zendingen naar landen die nog niet papierloos werken zullen nog worden voorzien van de benodigde vrachtdocumenten.

Weerstand en acceptatie van eLink bij cargobedrijven

Uit verschillende interviews met de expediteurs is gebleken dat men over het algemeen positief staat tegen over het eLink project. Toch zijn er de nodige redenen waarom menig expediteur nog niet met eLink werkt. De verschillende redenen voor de weerstand op een rijtje:

 

  • Kleinere expediteurs zijn vaak druk met hun dagelijkse werkzaamheden en er is nauwelijks ruimte om naar de informatiebijeenkomsten te gaan. Aangezien veel van de informatie tijdens deze bijeenkomsten wordt gegeven blijven de kleinere bedrijven in het ongewisse.

Hierdoor springen zij later op de eLink trein hetgeen tot onwennigheid en verrassing leidt, dus weerstand.

  • De kosten en de specifieke werking van het systeem zijn dan voor deze bedrijven onduidelijk. Er zal een andere manier moeten worden bedacht om toch de volledige informatie snel en overzichtelijk over te dragen.
  • Menig expediteur houdt ook liever vast aan het huidige ‘papieren’ proces. Zo hebben ook de expediteurs die eLink wel geïmplementeerd hebben, nog veel moeten doen aan de werking van eLink ondanks dat zij toch naar de bijeenkomsten waren geweest. Kortom, de voordelen zijn in zijn geheel nog overzichtelijker te maken naar andere bedrijven.
  • Meerdere kleinere expediteurs wachten af met de implementatie van eLink omdat hun transporteur eLink nog niet gebruikt.  eLink is volgens sommige expediteurs beter geschikt voor bedrijven met standaard zendingen. Heeft men deze niet dan is eLink minder geschikt, denken zij.

De belangrijke andere, minder vaak genoemde, weerstanden tegen acceptatie van eLink zijn eveneens:

Soort weerstand
Inzicht in rentabiliteit en investeringen
De beperkte hoeveelheid deelnemers
Problemen met eCargo Receipt
Kennis en overzicht van eLink
De samenwerking met Cargonaut/ACN
Wat is er nodig voor implementatie/gebruik
Concurrentiepositie
Veel verschillende projecten


De voordelen en verbeteracties

Het is duidelijk geworden dat er een aantal fundamentele zaken te weinig aandacht hebben gehad bij de uitrol van eLink. Dit is voornamelijk te wijten aan de procesbegeleiding en informatievoorziening.

Volgens vele expediteurs is het grootste voordeel het totale overzicht en dat er uiteindelijk meer en een betere controle op processen wordt bewerkstelligd. De 20-25% vermindering in doorlooptijd en de besparing op papier die was aangeprezen door ACN blijkt voor de industrie geen doorslaggevende factor voor implementatie. De besparing van doorlooptijd geldt dus vrijwel alleen voor de transporteur die minder lang in de rij hoeft te staan en sneller kan doorrijden. De expediteurs zien hierbij nog niet het eigen belang hiervan. Aan de hand van bedrijfsbezoeken bij expediteurs is het wenselijk om ook de andere voordelen duidelijk te presenteren.

Bij een hernieuwde promotie van eLink zal men gedifferentieerd te werk moeten gaan. Men zal de voordelen specifiek per deelnemer in de keten moeten uitleggen en actief moeten ondersteunen met raad en daad.

De nadruk van deze promotie zou moeten liggen in de verbetering van kwaliteit en efficiency met behulp van eLink. Het systeem zorgt voor meer overzichtelijkheid in het proces. Hierdoor hoeft er minder tijd te worden besteed aan nacontrole en audits waardoor de tijd efficiënter kan worden besteed. De kwaliteit wordt verhoogd doordat iedere stap door het proces wordt gecontroleerd, dit garandeert een zekere mate van kwaliteit naar de klanten toe. Het assisteert ook in e-security en het behalen en behouden van de AEO certificatie.

Ook kan er meer focus op het promoten van andere voordelen. Dit zijn dus een beter overzicht, minder papierwerk, hogere kwaliteit en dat er efficiënter kan worden gewerkt.

eLink kan daarbij niet als een op zichzelf staand product worden beschouwd. Het werkt pas optimaal samen met gerelateerde tools zoals DGVS, ECS en e-freight. Pas wanneer van al deze zaken gebruik wordt gemaakt worden de voordelen van eLink echt aantoonbaar. Daarom is het belangrijk om hier als concept naar te kijken en niet ieder onderdeel apart te benaderen.

Ten slotte zal er ook transparanter moeten worden gecommuniceerd. Kosten dienen openbaar te zijn voor potentiële gebruikers en ook de benodigdheden om het systeem te implementeren dient vanuit Cargonaut duidelijker te worden gecommuniceerd. Dit zal bijdragen aan de verheldering en veel vraagtekens wegnemen die momenteel heersen bij veel expediteurs. Ook geeft de transparantie van dergelijke gegevens meer vertrouwen aan bedrijven om de stap te nemen en wordt de drempel verlaagd.

De verschillende rapporten van de studenten zijn opvraagbaar bij ACN of bij het lectoraat van de hogeschool Inholland. Een aanvraag naar giovanni.douven@inholland.nl is voldoende en de rapporten kunnen digitaal ter beschikking worden gesteld.

Giovanni Douven

Lectoraat airport & aviation
Factsheet Elink : Download

InHolland studenten aan de slag met eLink

19-03-2013

Studenten van de opleiding Logistiek en Economie van Hogeschool Inholland Haarlem gaan op Schiphol onderzoek uitvoeren naar de toepassingsmogelijkheden van eLink. Dit project richt zich op een vergroting van de efficiency binnen de luchtvrachtsector door een verdere digitalisering. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met ACN en onder begeleiding van het lectoraat Airport en Aviation van de Hogeschool Inholland. Met dit praktijkgerichte onderzoek wil Inholland de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs verder versterken.

eLink is een van de bouwstenen voor de realisatie van Schiphol SmartGate Cargo, een initiatief van de Douane, Schiphol Group, ACN en KLM Cargo, met als doel een integraal controleproces. Dit verkort doorlooptijden, verlaagt de kosten en verbetert de betrouwbaarheid en veiligheid in de luchtvrachtketen. 
 

 

De studenten hebben inmiddels met bedrijfsbezoeken, games en het lesprogramma kennis gemaakt met het luchtvracht proces. Specialisten van o.a. de Douane, Marechaussee, Cargonaut en SmartLOXS gaan de studenten via gastcolleges voorbereiden op de uitvoering van de onderzoeksopdracht. De resultaten van het onderzoek worden in mei gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de luchtvrachtbedrijven op Schiphol.

bron : www.acn.nl

eLink pilot is aanleiding voor uitrol op Schiphol

Op 22 september is in Huis ter Duin (Noordwijk) de gezamenlijke “Visie en Strategie voor 2020″ besproken door de leden van Air Cargo Netherlands (ACN). Tijdens de bijeenkomst heeft programmadirecteur van Amsterdam Connecting Trade, Paul Jansen, het project eLink officieel overgedragen aan ACN. Partijen willen het succes van de pilot verder vertalen in een structurele werkwijze voor de vrachtafhandeling op Schiphol. Ben Radstaak (directeur van Air Cargo Netherlands) nam de resultaten van het project in ontvangst: “Het project eLink is een stevige stap op weg naar 2020.

 

Voor het behoud van de concurrentiepositie van Schiphol als vrachtluchthaven is een slim aan- en afleverproces van groot belang.” Binnen de pilot is onderzocht hoe tijd kan worden bespaard door een digitale overdracht van de lading in het afhandelingproces. Daarvoor wordt bij aankomst van de trucks bij de poort van de afhandelaar gebruikt gemaakt van kentekenherkenning. Chauffeurs identificeren zich met de bestaande ACN pas. Dit faciliteert de formele overdracht van de lading. Het project laat zien dat een tijdwinst in het doorloopproces van minimaal 25% mogelijk is. De werkwijze is digitaal te zien op YouTube, waar het al internationale belangstelling trok. (http://www.youtube.com/watch?v=yLId784OXrA&feature=youtube_gdata_player). Het project eLink is een initiatief van het programma Amsterdam Connecting Trade (ACT). ACT richt zich op de voorwaarden voor een innovatieve en duurzame gebiedsontwikkeling van logistieke bedrijventerreinen rond Schiphol. ACT treedt samen met Schiphol en ACN op als opdrachtgever van het project, waarbij een deel van de kosten wordt gefinancierd door de overheid (Pieken in de Delta subsidie). Het volledige persbericht vindt u hier.

Minister Melanie Schultz ervaart eLink zelf op Schiphol

Minister Melanie Schultz ervaart eLink zelf op Schiphol
29-3-2012

Met de ondertekening van de ‘Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam’ hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de decentrale overheden en het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam op 29 maart j.l. het startsein gegeven voor de uitvoering van 50 maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. eLink is één van die projecten.

Martijn Kuiken van Menzies World Cargo legt de werking van e-Link uit aan minister Melanie Schulz

Rijk en regio investeren de komende jaren in totaal 131 miljoen euro voor een betere benutting van wegen, vaarwegen en het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. Inzet is nog deze kabinetsperiode de drukte op de grootste fileknelpunten in de regio met twintig procent te verminderen. Het accent van de maatregelen in de Metropoolregio Amsterdam ligt op het oplossen van knelpunten op de zakelijke en logistieke verbindingsassen Haarlemmermeer-Schiphol-Almere-Lelystad en IJmond-Westelijk Havengebied-Schiphol/Aalsmeer. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van ruim negen kilometer aan spitsstroken op de A7/A8 Purmerend – Zaandam – Oostzaan en van een zogeheten ‘electric freeway’ bij de A6 voor (elektrische) scooters, maar ook om de verbetering van aansluitingen tussen de hoofdwegen en het onderliggende wegennet. Het instellen van een blauwe golf op vaarwegen zorgt voor minder oponthoud voor schepen en leidt tot een betere doorstroming van het wegverkeer omdat de bruggen minder lang open hoeven.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is verheugd over het pakket aan maatregelen. “Los van de investeringen in weguitbreidingen en verbeteringen aan het spoor kunnen we met dit pakket aan maatregelen op korte termijn grote winst boeken. We gaan de doorstroming in deze economisch zeer belangrijke regio flink verbeteren.”

Werkbezoek “Bestuurlijk Trio Beter Benutten”

De ondertekening van de bereikbaarheidsverklaring door minister Schultz, gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en TCN-bestuurder Rudy Stroink vond plaats tijdens een werkbezoek aan de luchthaven Schiphol. De drie vormen het bestuurlijk trio dat verantwoordelijk is voor de aanpak van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Tijdens het werkbezoek lieten zij zich informeren over de projecten die in de regio Amsterdam worden uitgevoerd. Zo kregen zij uitleg over eLink en Seamless Connections, een project van overheden en bedrijfsleven ter verbetering van logistieke processen en de inrichting van de goederenstroom op en rond Schiphol. Hierbij zorgt een betere planning en spreiding van de goederenstroom over de dag voor een afname van de negatieve effecten van het vrachtverkeer op de wegen rond Schiphol.

Minister Schultz krijgt uitleg over het programma Seamless Connections van Paul Jansen van SADC. Jos Nijhuis (Schiphol Group) en Rob Spaans (ACN) kijken toe.

Na de toelichting heeft minister Schultz het eLink proces zelf mogen ervaren, door mee te rijden met een truck van DB Schenker in het e-Link proces bij Menzies. Zij mocht de lading, bestaande uit drie boeketten aangeboden door de VGB namens de Nederlandse handel, in ontvangst nemen. Vanuit ACN zullen we de komende periode de start van Seamless Connections, met daarin de verdere uitbouw en verbetering van eLink, onder de naam Airlink, van harte ondersteunen.

Klik hier voor een korte video-impressie van het werkbezoek bij Menzies.


Het “Bestuurlijk Trio Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam”, met van links naar rechts gedeputeerde Elisabeth Post van de Provincie Noord-Holland, TCN-bestuurder Rudy Stroink en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de acht drukste regio’s innovatieve maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare Infrastructuur waardoor de bereikbaarheid verbeterd. Het Seamless Connections project betrekt een gedeelte van het benodigde budget uit subsidie van het Beter Benutten initiatief.

De complete delegatie van het programma Seamless Connections, met van links naar rechts Paul Jansen (SADC), …, …, Robin Audenaerdt (ACN), Rob Spaans (ACN) en Micha Hes (Haven Amsterdam).

HvA student Niels van Klink ziet kansen op verkorting doorlooptijd luchtvracht

Vermijd opslag bij de afhandelaar door trailers voor te laden was één van de oplossingen die Niels van Klink, 4e jaars student van de Hogeschool van Amsterdam bekeken heeft tijdens vier maanden durende afstudeeronderzoek bij Bos Logistics op Schiphol. Op donderdag 28 juni presenteerde hij de resultaten onder de titel “Transport van luchtvracht in de toekomst” op de HvA, een week later deed hij dit nog eens over in de ACN Stuurgroep Duurzaamheid.

Foto: van links naar rechts Niels van Klink, Dave Schuurman (Bos Logistics), Rob Huizing (HvA) en Ruud Bakker (Bos Logistics)

Logistiek anders organiseren en planning verbeteren

De centrale vraag in het onderzoek van Niels luidde: “Welke aanpassingen kunnen er aangebracht worden aan de toeleveringsketen vanaf de afhandelaar naar de expediteur om de doorlooptijd te verkorten, waardoor de goederen sneller het terrein van de afhandelaar zullen verlaten en direct getransporteerd kunnen worden door een transporteur als Bos Logistics, teneinde de service richting de klant te vergroten?” Om een antwoord op deze vraag te krijgen, analyseerde Niels de huidige knelpunten om op basis daarvan toekomstconcepten te creëren. Hij keek ook naar de planning van het transport door de expediteur. Moet die planning daar wel liggen of zou de afhandelaar het beter kunnen doen? Het voorladen van trucks zou een optie kunnen zijn omdat daarmee de interne opslag bij de afhandelaar vermeden zou kunnen worden. Maar ook de beperkte beladingsgraad van de trucks kan en moet omhoog, ontdekte hij. “Milkruns” (standaardroutes op vaste tijden) zouden daarbij kunnen helpen.

AirLink

Uiteraard bekeek Niels ook de mogelijkheid voor meer elektronische informatieuitwisseling. Met AirLink kunnen de wachttijden verkort worden bij de afhandelaar. Ook verstoringen door verkeerde (handmatige) invoer wordt daarmee vermeden. AirLink staat echter nog in de kinderschoenen en is nog niet user friendly. Dat weerhoudt nog veel expediteurs om er gebruik van te maken. Het stimuleren van vrachttransport buiten de piekperioden staat ook in zijn rapport, waarbij de mogelijkheid voor differentiatie van de loodstarieven is bekeken.

Innovatie

Het constante streven van Bos Logistics om innoverend in de markt bezig te zijn had Niels meteen opgepakt door op de openingpagina van zijn thesis de slogan van Bos Logistics op te nemen “Mee veranderen volstaat niet, het doel is voorop te lopen”. Begeleidt door Ruud Bakker en Dave Schuurman analyseerde hij de huidige vrachtprocessen en knelpunten en deed hiervoor een aantal aanbevelingen. Uit het onderzoek van Niels kwam naar voren dat er zeker mogelijkheden zijn om de doorlooptijd te verkorten en de service richting klanten te verhogen. Na zijn presentatie in de Stuurgroep Duurzaamheid moest Niels de vergadering snel verlaten om een dienstverband bij IMTECH te tekenen. Na de vakantie zal hij zijn conclusies ook nog in de sectorraad “Truckers” presenteren.